Co nabízíme:

 • Zpracování investičního záměru stavebník
  • specifikace představ stavebníka a jeho požadavků na stavbu
  • projekt a výběr projektanta. Jedná se zejména o specifikace požadavků stavebníka a následný výběr zpracovatele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí.
  • poradenství při koupi pozemku k vlastní výstavbě

 • Spolupráce při projektu k územnímu rozhodnutí
  • výběrové řízení a navržení projektanta, včetně projednání smlouvy o dílo
  • spolupráce s projektantem a jeho kontrola
  • projednání s příslušnými úřady

 • Spolupráce při přípravě projektu pro získání/vyřízení stavebnímu/ho povolení
  • specifikace požadavků podle územního rozhodnutí a změn požadovaných stavebníkem
  • výběrové řízení (v případě jiného zpracovatele projektové dokumentace) opět včetně sestavení smlouvy o dílo, spolupráce s projektantem a jeho kontrola

 • Výběr zhotovitele (dodavatele) stavby
  • sestavení výkazu výměr a směrného rozpočtu (pokud nebude součástí projektu),
  • výběrové řízení, vyhodnocení nabídek a doporučení zhotovitele,
  • vypracování smlouvy o dílo, návrh řešení projektu k realizaci (prováděcí/realizační projektová dokumentace)

 • Vlastní dozor během výstavby
  • kontrola zhotovovaného/prováděného/realizovaného díla po/dle schválené projektové dokumentace
  • operativní řešení technických problémů během výstavby
  • finanční kontrola dle rozsahu provedených prací
  • Kontrola jakosti
  • sledování termínů výstavby
  • vedení kontrolních dnů

 • Zajištění kompletního poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka
  • zajištění/pořízení fotodokumentace během/v průběhu stavby
  • zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbu
  • zajištění přejímky stavby včetně finančního vypořádání

 • Zajištění kolaudace stavby
  • shromáždění dokladů a zkoušek potřebných ke kolaudaci
  • návrh na kolaudaci
  • doplnění dokladů či zkoušek podle požadavků stavebního úřadu,
  • odstranění kolaudačních vad a nedodělků

 • Reklamační řízení
  • reklamace vady a kontrola odstranění během záruční doby

 • Správa nemovitostí
  • provozování a údržba nemovitostí, zajišťování revizí, zkoušek
  praxe